czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych w dniu 30.05.2007 r. otworzył Wiceprezes Zarządu Jan Gołębiewski, który powitał wszystkich zebranych. Poinformował o otrzymaniu pełnomocnictw upoważniających umocowane osoby do reprezentowaniu w zebraniu oraz do udziału w głosowaniach nad uchwałami od osób nieobecnych, którzy z powodu obowiązków służbowych nie mogli uczestniczyć w zebraniu.

Następnie Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawił porządek zebrania, który Członkowie Stowarzyszenia otrzymali wcześniej wraz z zaproszeniem:

  1. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Omówienie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania i analiza wykonania uchwał.
  4. Zatwierdzenie decyzji o zwiększeniu liczby Członków Zarządu.
  5. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia.
  6. Zakończenie zebrania.

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia oświadczył, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia należy wybrać Przewodniczącego Zebrania. Na Przewodniczącego jednomyślnie wybrano Pana Wiktora Kupraszewicza. Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności oraz z przedłożonymi pełnomocnictwami od osób nieobecnych w zebraniu uczestniczy wymagane Statutem kworum, zatem podjęte uchwały mają moc wiążącą.
Wobec braku wniosków w zakresie zmiany porządku obrad jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek obrad. Następnie Walne Zebranie Członków powołało Komisję Skrutacyjną w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do zarządu Stowarzyszenia. Pan Przemysław Hruszka przedstawił protokół z poprzedniego Walnego Zebrania i zdał sprawozdanie z wykonania uchwał. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 21.02.06 r.

Przewodniczący poinformował, że postanowieniem Sądu z dnia 08.05.07 r. zmieniony na Walnym Zebraniu w dniu 27.02.07 r. Statut Stowarzyszenia został przyjęty do akt rejestrowych. Zgodnie ze zmienionym Statutem Zarząd może składać się z 2 do 15 członków. Przewodniczący zaproponował aby zwiększyć liczbę Członków Zarządu do 9 osób, tj. tak, aby każda z firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu mogła mieć swojego przedstawiciela w Zarządzie. Walne Zebranie Członków działając na podstawie Statutu jednogłośnie podjęło uchwałę o zwiększeniu liczby Członków Zarządu z 8 do 9 osób. Przewodniczący zebrania poprosił o składanie kandydatur na Członka Zarządu Stowarzyszenia. Zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Pana Piotra Jabłońskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Walne Zebranie Członków działając na podstawie Statutu w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrało Pana Piotra Jabłońskiego na Członka Zarządu Stowarzyszenia.

Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w zebraniu i na tym Nadzwyczajne Walne Zebranie zakończono.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.