czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych otworzył Wiceprezes Stowarzyszenia p. Krzysztof Oparski, który po powitaniu zebranych przedstawił porządek zebrania:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie protokołu z obrad poprzedniego Walnego Zebrania i analiza wykonania uchwał.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2008 roku.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2008 rok.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku 2008.
 7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2008 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Przedstawienie i zatwierdzenie planu działalności na rok 2009.
 10. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na rok 2009.
 11. Odwołanie Członków Zarządu.
 12. Wybór nowych Członków Zarządu.
 13. Zatwierdzenie zmian w statucie dotyczących terminów opłacania składek członkowskich.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

W zebraniu uczestniczyło wymagane statutem kworum, podejmowane uchwały mają moc wiążącą.

Na Przewodniczącego posiedzenia jednogłośnie wybrano p. Przemysława Hruszkę po czym powołano Komisję Skrutacyjną w trzyosobowym składzie.
Jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek obrad rozszerzony o punkt dotyczący modyfikacji wysokości składek członkowskich od Członków Wspierających za 2009 r.

Pan Maciej Kostański, Dyrektor Biura PRiK przestawił protokół z poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 12.03.08 r. i zdał sprawozdanie z wykonania uchwał, po czym Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło przedstawione sprawozdanie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy 01.01.2008 r.-31.12.2008 r. przedstawił wiceprezes Stowarzyszenia, pan Krzysztof Oparski, natomiast sprawozdanie finansowe za rok 2008 przedstawiła p. Mirosława Lubańska.

Walne Zebranie Członków przyjęło sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy 1.01.2008 r. – 31.12.2008 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wiktor Kupraszewicz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w 2008 r., po wysłuchaniu którego podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy 1.01.2008 r. – 31.12.2008 r.

Walne Zebranie Członków przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2008 i udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Jednocześnie Walne Zebranie Członków postanowiło dodatni wynik finansowy w całości przeznaczyć na cele statutowe – zwiększenie funduszu własnego Stowarzyszenia.

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną dotykającą również firmy członkowskie, postanowiono obniżyć wysokości składki członkowskiej o 25 % na rok 2009.

Projekt planu działalności na 2009 rok przygotowany przez Zarząd przedstawił p. Maciej Kostański.

Zebrani wnieśli uwagi do niektórych pozycji planu. Po dyskusji Walne Zebranie Członków przyjęło przedstawiony projekt planu działalności Stowarzyszenia na 2009 rok z zastrzeżeniem wprowadzenia ewentualnych modyfikacji, które mogą być podjęte przez Zarząd w dniu 27 maja 2009 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem znaku jakości Walne Zebranie podjęło uchwałę dotyczącą częstotliwości przeprowadzania audytów w firmach członkowskich.

Przewodniczący Zebrania p. Przemysław Hruszka przedstawił zebranym przygotowany przez Zarząd projekt budżetu na rok 2009, po dyskusji Walne Zebranie uchwaliło budżet Stowarzyszenia na rok 2009.

Walne Zebranie Członków, wobec skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia, odwołało Pana Macieja Trojnarskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Na wniosek p. Piotra Jabłońskiego dotyczący jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Walne Zebranie odwołało go z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia.

W związku z odwołaniem Członków Zarządu Stowarzyszenia zaszła konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia tak, aby każda z firm członkowskich miała swojego przedstawiciela w Zarządzie. Przewodniczący zebrania poprosił o zgłoszenie kandydatów z firmy KWH oraz Wavin a także z firmy Dyka, która do tej pory nie ma swojego reprezentanta w Zarządzie.
Zaproponowano następujące kandydatury: – p. Jacek Kamiński z firmy KWH, – p. Jacek Sobkowiak z firmy Wavin – p. Waldemar Żydło z firmy Dyka. Kandydaci spełniają wymogi formalne, są Członkami Zwyczajnym Stowarzyszenia i wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu tajnym Walne Zebranie Członków wybrało Pana Jacka Kamińskiego, Pana Jacka Sobkowiaka oraz Pana Waldemara Żydło na Członków Zarządu Stowarzyszenia. Zebrani pogratulowali wybranym Członkom Zarządu i życzyli owocnej pracy w Zarządzie Stowarzyszenia

Walne Zebranie, na wskutek wcześniej zgłaszanych uwag dotyczących terminu opłacania składek za dany rok podjęło uchwałę zmieniająca par. 8 ust. 4 Statutu i otrzymuje następujące brzmienie: „Składka członkowska za dany rok kalendarzowy powinna być opłacona do dnia 30 marca tego roku lub w dwóch równych ratach: za I półrocze do dnia 31 stycznia, za II półrocze do dnia 31 sierpnia tego roku na konto Stowarzyszenia, przy czym Stowarzyszenie nie ponosi kosztów związanych z wpłatą.”

Walne Zebranie uchyliło dotychczas obowiązujące Kryteria przyjmowania członków wspierających do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, uchwalone przez Walne Zebranie w dniu 21.02.06 r. i wprowadziło z dniem 24.03.09 r. nowe kryteria.

Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim zebranym za udział w zebraniu. Na tym obrady Walnego Zebrania zamknięto.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.