czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych odbyło się w dniu 12.03.08 r. w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu. Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Maciej Trojnarski, który powitał wszystkich zebranych.

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano p. Przemysława Hruszkę, Dyrektora Biura Stowarzyszenia. Przewodniczący stwierdził, że w zebraniu uczestniczył wymagane Statutem kworum, podjęte zatem uchwały mają moc wiążącą. Po czym przedstawił porządek obrad, który obejmował:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie protokołu z obrad poprzedniego Walnego Zebrania i analiza wykonania uchwał.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2007 roku.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2007 rok.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku 2007.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2007 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Przedstawienie i zatwierdzenie planu działalności na rok 2008.
 10. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na rok 2008.
 11. Odwołanie Członka Zarządu.
 12. Nadanie Członkostwa Honorowego.
 13. Wybór nowego Członka Zarządu.
 14. Zatwierdzenie zmodyfikowanych zasad wnoszenia opłat wpisowych i składek członkowskich.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Następnie powołano Komisję Skrutacyjną. Wobec braku wniosków w zakresie zmiany porządku obrad jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Walne Zebranie Członków przyjęło protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 30.05.07 r. i nie wniosło uwag.

Sprawozdanie finansowe za rok 2007 przedstawił p. Przemysław Hruszka.

Walne Zebranie Członków przyjęło sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r. przedstawione przez Prezesa p. Macieja Trojnarskiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Wiktor Kupraszewicz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w 2007 r., po wysłuchaniu którego Walne Zebranie Członków przyjęło powyższe

Walne Zebranie przyjęło do wiadomości:
– sprawozdanie z realizacji zakładanego budżetu za rok 2007 przedstawione przez p. Przemysława Hruszkę,
– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy 01.01.2007 r. -31.12.2007 r.
Po czym Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu przedstawił projekt planu działalności na 2008 rok przygotowany przez Zarząd, do którego wniesiono kilka uwag i propozycji. Po dyskusji Walne Zebranie Członków przyjęło plan działalności na 2008 rok z następująca modyfikacją:
– rezygnuje się w bieżącym roku z przeprowadzenia badań sondażowych rur,
– zaoszczędzone w ten sposób przeznacza się na zwiększenie rezerwy budżetowej i pozostawia się ją do dyspozycji Zarządu,
– przewiduje się przeprowadzenie badań rur strukturalnych w roku 2009.

Walne Zebranie poparło działania na rzecz ustanowienia znaku jakości na wyroby instalacyjne z tworzyw sztucznych oparte na certyfikacji wyrobów przez niezależna jednostkę certyfikującą. Walne Zebranie upoważniło Zarząd do współpracy w tym zakresie z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Walne Zebranie wyraziło zgodę aby warunki techniczno-organizacyjne i finansowe przyznawania znaku jakości zostały określone przez Zespół Ekspertów , w skład którego wejdą przedstawiciele IGWP, PRiK oraz jednostki certyfikującej. Wszystkie ustalenia tego zespołu muszą być następnie zaakceptowane przez Zarząd PRiK.

Walne Zebranie Członków uchwaliło roczny (na rok 2008) budżet Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków wobec skreślenia z listy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia odwołało Pana Jana Gołębiewskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu p. Maciej Trojnarski przedstawił sylwetkę p. Jana Gołębiewskiego:
Pan Jan Gołębiewski, były Dyrektor Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem w Toruniu w pełni rozumiał ideę i cel powstania Stowarzyszenia.
Był jednym z inicjatorów powstania Stowarzyszenia integrującego środowisko wytwórców rur i kształtek z tworzyw sztucznych, najpierw jako członek Komitetu Założycielskiego a od 22.03.2005 r. jako Wiceprezes Zarządu. Z pełnym zaangażowaniem uczestniczył w pracach nad między innymi Statutem, Regulaminem Prac Zarządu czy kryteriami przyjęć nowych członków do Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu zawnioskował do Walnego Zebrania aby w uznaniu przedstawionych zasług nadać p. Janowi Gołębiewskiemu tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków w uznaniu za szczególne zasługi i działalność na rzecz Stowarzyszenia nadało Panu Janowi Gołębiewskiemu tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia.

Wobec konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia tak, aby każda z firm członkowskich miała swojego przedstawiciela w Zarządzie Przewodniczący zebrania zaproponował kandydaturę p. Stefana Kubicy, Dyrektora Instytutu IMPiB w Toruniu, który spełnia wymogi formalne i od 29.01.08 r. jest Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia.
Pan Stefan Kubica wyraził zgodę na kandydowanie. Walne Zebranie Członków wybrało w głosowaniu tajnym Pana Stefana Kubicę na Członka Zarządu Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków wprowadziło następujące modyfikację zasad wnoszenia opłat wpisowych i składek członkowskich przez nowych Członków Wspierających, którzy będą o to wnioskowali:
– w pierwszym roku kalendarzowym opłata wpisowa w pełnej wysokości tj. 50 000 zł, firma zostaje przyjęta w poczet Członków Wspierających a jej przedstawiciele zostają przyjęci w poczet członków zwyczajnych,
– w drugim roku kalendarzowym członkostwa, po opłaceniu składki w pełnej wysokości za ten rok Członek Wspierający ma prawo zgłosić swego przedstawiciela do Zarządu na najbliższym Walnym Zebraniu.

Prezes zarządu poinformował, że europejski przemysł przetwarzający poli(chlorek winylu) (PVC) zobowiązał się przed Komisją Europejską do przetwórstwa 200.000 ton poużytkowych odpadów z PVC w roku 2010. To dobrowolne zobowiązanie ma uchronić przemysł przed wprowadzeniem prawnych restrykcji w stosowaniu PVC np. specjalnego podatku ekologicznego. W celu realizacji tego ambitnego zadania została powołana Fundacja VINYL, której zadaniem jest finansowanie systemu zbiórki odpadów poużytkowych w Europie. Fundacja finansowana jest przez dostawców PVC (70%) i przetwórców tego polimeru (30%). Postanowiono, że każdy przetwórca PVC w Europie powinien ponosić opłatę w wysokości 0,35 EURO od każdej tony przetworzonego nieplastyfikowanego PVC. Polscy producenci rur i kształtek z PVC przetwarzają znaczący procent całego PVC używanego w Europie i stąd oczekiwany jest proporcjonalny wkład finansowy w Fundację VINYL. Niezrealizowanie zobowiązań recyklingu odpadów poużytkowych w skali Europy wywoła sankcje ze strony Komisji Europejskiej, które uderzą również we wszystkich producentów polskich.
Prezes poinformował, że firmy będące członkami koncernów europejskich wnoszą opłatę na szczeblu centralnym, pozostałe firmy muszą się liczyć z tym, że taka faktura do firmy dotrze bezpośrednio.
W odpowiedzi na apel Teppfy dotyczący pokrycia kosztów recyklingu odpadów poużytkowych z PVC, Walne Zebranie Członków, zobowiązało wszystkie firmy przetwarzające PVC a będące Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia, do uiszczania opłaty na rzecz Fundacji Vinyl w wysokości 0,35 Euro od każdej tony przetworzonego PVC, na podstawie faktury otrzymanej od tej fundacji.

Członek Stowarzyszenia p. Joachim Stasiek poinformował zebranych, że ukazała się monografia jego autorstwa pt. „Wytłaczanie tworzyw polimerowych”. Zebrani uznali że jest to interesująca literatura fachowa – kompendium wiedzy nt. wytłaczania.

Na zakończenie Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim zebranym za udział w zebraniu. Na tym obrady Walnego Zebrania zamknięto.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.