czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Po zakończonej debacie na temat kryzysu ekonomicznego w branży wodociągowo-kanalizacyjnej jako zagrożenia ciągłości i jakości dostaw wody pitnej, zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz Związek Miast Polskich w dniu 24 października br. senackie Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Środowiska oraz do spraw Klimatu przyjęły stanowisko w poniższym kształcie:

Stanowisko w sprawie sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków na tle przestrzegania przepisów ustawowych

Po wysłuchaniu wystąpień przedstawicieli samorządu gminnego oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych komisje wnoszą o ścisłe przestrzeganie przepisów art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w zakresie kryteriów określania taryf za wodę i ścieki oraz trybu i terminów rozpatrywania wniosków. Obiektywne czynniki wzrostu kosztów zaopatrzenia mieszkańców w wodę odpowiedniej jakości, zwłaszcza regulowane przepisami prawa oraz wytycznymi Ministra Finansów z dnia 3 października br. muszą być uwzględniane w całości. Nie wolno również pomijać kosztów odtworzenia, utrzymania i rozwoju infrastruktury, która musi zapewnić ciągłe dostawy wody o odpowiedniej jakości; w innych regulowanych dziedzinach zaopatrzenia mieszkańców w usługi pierwszej potrzeby, np. w energetyce, środki na utrzymanie i rozwój są zagwarantowane.

Komisje oczekują od właściwego ministra oraz od Prezesa PGW Wody Polskie informacji o sposobie realizacji powyższych wniosków, a także postulatów przedstawicieli samorządu gmin oraz branży wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie jasnych, przejrzystych zasad rozpatry­wania wniosków taryfowych:

  • bezzwłoczne rozpatrywanie wniosków o skrócenie okresu obowiązywania obecnych taryf,
  • uwzględnienie rzeczywistej, wysokiej dynamiki ich wzrostu w ostatnich miesiącach,
  • wskaźniki makroekonomiczne, uwzględniane w taryfach, muszą być aktualne (ostatnie zostały podane przez resort finansów 3 października 2022 r.);
  • wzrost cen energii i materiałów powinien być uwzględniany w pełnym wymiarze;
  • wzrost wynagrodzeń powinien być odnoszony do rzeczywistej dynamiki płac w kraju;
  • amortyzacja musi być uwzględniona w pełnym wymiarze, zapewniającym zarówno odtworzenie i utrzymanie istniejących środków trwałych jak i
  • realizację zatwierdzonych planów modernizacji i inwestycji;
  • należy uwzględnić faktyczny wzrost kosztów obsługi zadłużenia;
  • należy przyjąć, że koszty eksploatacyjne rosną zgodnie z aktualnymi wskaźnikami makro­ekonomicznymi;
  • w przedsiębiorstwach, których to dotyczy, należy uwzględnić rzeczywisty wzrost kosztów hurtowego zakupu wody oraz hurtowego odbioru ścieków.

Stanowisko zostało przyjęte 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.

Debata rozpoczęła się wystąpieniem Prezesa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Krzysztofa Dąbrowskiego, który omówił bieżącą sytuację ekonomiczną branży wodociągowo-kanalizacyjnej w dobie kryzysu. Przedstawił dane zgromadzone na podstawie najświeższej ankiety przeprowadzonej w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, z której jasno wynika pogarszająca się sytuacja przedsiębiorstw i tragiczne procedowanie wniosków taryfowych. Z zebranych danych dowiadujemy się, że ponad 70% przedsiębiorstw odnotowało straty. Prezes wyjaśnił, że wzrost ceny dla mieszkańców, o który postuluje branża to zaledwie ok 30 zł miesięcznie dla rodziny 4-osobowej, a nie tak jak w przypadku ciepła 300 złotych miesięcznie. Prezes Krzysztof Dąbrowski przedstawił też inne możliwości, które mogłyby być wprowadzone zamiast podwyżki dla mieszkańców. Taką możliwością jest na przykład jak obniżenie do 0 podatku VAT przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym.

Po wystąpieniu Prezesa Krzysztofa Dąbrowskiego głos zabrał radca prawny Łukasz Ciszewski ze Związku Miast Polskich, który omówił aktualną sytuację przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z perspektywy samorządowej i społecznej.

Stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury oraz regulatora – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przedstawili Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej oraz Paweł Rusiecki Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Zapis debaty jest dostępny pod tym linkiem: https://av8.senat.pl/10KNK77KSTAP187KS871

Źródło: IGWP


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.